POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES


1. Zasady ochrony prywatności

Niniejsza Polityka ma za zadanie w sposób rzetelny i przejrzysty, przekazać osobom których dane dotyczą niezbędne informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym poinformować o przysługujących prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz sposobów ich realizacji. Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych przetwarzanych w związku ze sprzedażą i świadczeniem usług w ramach prowadzenia Apteki internetowej, tym samym z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe są chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami prawa w tym przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: "RODO"). Danymi osobowymi są wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym m.in. imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, identyfikator internetowy, adres, adres e-mail.


2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klientów, gromadzonych za pośrednictwem Strony www.aptelia.pl, jest  Medeor Sp z o. o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Maratońskiej 67c. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą danych korespondencyjnych Administratora bądź za pośrednictwem środków adresu e-mail: abi@aptelia.pl


3. Inspektor ochrony Danych

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych - Piotra Kawczyńskiego, z którym Klienci mogą się skontaktować drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu email: iod@aptelia.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.


4. Cele oraz podstawa przetwarzania danych osobowych


Państwa dane osobowe, w ramach korzystania ze Strony  będą/mogą być przetwarzane w celu:
•    Świadczenie usługi prowadzenia konta Klienta, realizacji Umowy Sprzedaży i Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarta umowa, a więc art. 6 ust. 1 lit. b RODO  oraz w zakresie danych osobowych dotyczących zdrowia- art. 9 ust. 2 lit h RODO.
•    kontaktu w sprawie wykonania umowy, reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – co dla Administratora stanowi prawnie uzasadniony interes  – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającej na umożliwieniu Aptece nawiązania i utrzymywania kontaktu z Klientem, oraz obrony i dochodzenia przysługujących jej roszczeń;
•    prowadzenia ewidencji i dokumentacji księgowo-rachunkowej -podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na spółce jako przedsiębiorcy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z brzmieniem przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;
•    przesyłania informacji marketingowych, w celu wysyłki newslettera (zawierającego materiały marketingowo-informacyjne), na podany przez Klienta adres e-mail (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – prawnie usprawiedliwiony interes Administratora polegający na prowadzeniu działań marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. Prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług w formie przesyłania wiadomości e-mail będzie możliwe, po uprzednim wyrażeniu przez Klienta zgody na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
•    przeprowadzania badania opinii Klienta o zakupionym produkcie w oparciu o konieczność realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, w postaci dokonywania oceny oraz poprawy jakości naszych usług i produktów oferowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych osobowych w przypadku realizacji Umowy Sprzedaży i Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych jest wymogiem umownym i koniecznym do jej zawarcia. Odmowa podania danych osobowych w tym przypadku uniemożliwia zawarcie lub realizację umowy. Podanie danych osobowych na potrzeby realizacji wysyłki Newslettera jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych osobowych uniemożliwia dopisanie Klienta do listy subskrybentów i tym samym uniemożliwia wysyłkę informacji handlowych.
W celu realizacji działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że w oparciu o posiadane przez Administratora dane osobowe dotyczące Klientów oraz informacje dotyczące produktów, które Klient nabył, a także zebrane przez pliki cookies informacje, które mogą być łączone z innymi informacjami i danymi osobowymi użytkownika, Administrator będzie przeprowadzać wnioskowania dotyczące preferencji i zainteresowań Klientów, które to mogą posłużyć Administratorowi by lepiej dopasowywać do oczekiwań nasz przekaz marketingowy. W każdym czasie Klient ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego działania.

5. Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres:
•    w przypadku realizacji Umowy Sprzedaży i Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych – przez okres trwania umowy, a po tym okresie, do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy;
•    w przypadku kontaktu w sprawie wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony praw w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń;
•    w przypadku prowadzenia ewidencji i dokumentacji księgowo-rachunkowej – przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa;
•    w przypadku wysyłki Newslettera – przez okres trwania udzielonej zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, do czasu wycofania tej zgody lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Klientów.
•    w przypadku przetwarzania danych na potrzeby badania opinii Klienta, przez okres niezbędny do ich realizacji, w tym analizy wyników.


6. Udostępnianie danych osobowych (odbiorcy danych)

Odbiorcami danych osobowych będą:
•    podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, a także inne podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora i wyłącznie na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i  organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
•    podmioty świadczące usługi dostawy produktów: DHL PARCEL sp. z o.o., InPost S.A., Poltraf sp. z o.o.;
•    podmioty uczestniczące w procesie płatności on-line: PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182;
•    podmioty uczestniczące w wysyłce i uzyskaniu od Państwa opinii o produktach zakupionych u Administratora -  Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182;
•    podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Co do zasady dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy), jednakże gdy to nastąpi, przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy może nastąpić wyłącznie gdy spełnione zostaną warunki określone w Rozdziale V RODO, tj. m.in. (i) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej; (ii) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską; (iii) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy; (iv) inne zabezpieczenia spełniające odpowiedni stopień ochrony w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne.


7. Prawa osób, których dane dotyczą

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). prawo do przenoszenia danych. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, czyli otrzymywania Newslettera, każdej osobie, która wyraziła zgodę na otrzymywanie Newslettera, przysługuje prawo odwołania zgody w każdym czasie, poprzez zaznaczenie cofnięcia zgody w zakładce „Moje Konto”. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wysyłki wiadomości handlowych w postaci Newslettera, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


POLITYKA COOKIES


1. Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu:
•    Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”.
•    W związku z korzystaniem z Strony zbierane są pliki „cookies”. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, zapisane w plikach tekstowych, które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki „cookies” przechowywane są na urządzeniu końcowym Klienta Strony i umożliwiają korzystanie z poszczególnych funkcji Strony oraz wykorzystywane są w celu usprawnienia korzystania z Strony. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą oraz unikalny numer.
•    dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
•    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klient Strony korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

Informacje zebrane przez pliki cookies mogą być łączone z innymi informacjami i danymi osobowymi użytkownika;

2. Stosowane przez Stronę „cookies” są bezpieczne dla urządzenia osoby korzystającej ze stron internetowych.

3. Strona wykorzystuje następujące rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” (pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania/ przeglądarki internetowej), „stałe” („cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

4. W ramach Strony stosowane są również następujące rodzaje plików „cookies”:
•    „niezbędne”- umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki „cookies” wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;
•    służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;

5. Podstawą prawną dla zbierania danych osobowych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla realizacji usprawiedliwionego interesu Administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień Klienta oraz zapamiętanie wprowadzanych przez Klienta danych związanych z korzystaniem z Strony, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących Klientów i odwiedzających stronę.

6. Klienci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta . Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Klientom przysługuje prawo do usunięcia danych uzyskanych za pośrednictwem plików „cookies”, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego).

INFORMACJE KOŃCOWE

Właściciel Strony zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności i plików cookies poprzez umieszczenie nowej Polityki prywatności i plików cookies na Stronie z odpowiednim wyprzedzeniem.

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w polityce prywatności.

Zamknij