Regulamin sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem strony www.aptelia.pl

obowiązuje od 31.01.2024 r.

  
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.    Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży dokonywanej przez przedsiębiorcę „Medeor” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: www.aptelia.pl oraz określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem tej samej strony internetowej, zwanej dalej „Stroną”. 
2.    Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, asortyment produktów dostępnych za pośrednictwem Strony obejmuje produkty lecznicze, wyroby medyczne, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, środki kosmetyczne, środki higieniczne, suplementy diety, przedmioty do pielęgnacji niemowląt i chorych, dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiadające wszelkie wymagane przepisami prawa pozwolenia i atesty. 
3.    Jeżeli określone postanowienia niniejszego Regulaminu będą dotyczyć tylko określonej grupy lub kategorii Produktów, zostanie to wyraźnie zaznaczone w treści Regulaminu. 
4.    Asortyment produktów leczniczych dostępny za pośrednictwem Strony obejmuje produkty lecznicze wydawane bez przepisu lekarza, za wyjątkiem produktów leczniczych, których wydawanie ograniczone jest wiekiem pacjenta. 
5.    Ogłoszenia, cenniki i inne informacje o Produktach na Stronie nie stanowią oferty sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do zawarcia Umowy Sprzedaży. 
6.    Sprzedaż Produktów za pośrednictwem Strony jest prowadzona przez Medeor spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Maratońska 67C, 94-102 Łódź, NIP: 7272675052, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000250233, REGON 100119092, kapitał zakładowy w wysokości 360 000 złotych, w ramach apteki ogólnodostępnej pod nazwą: Apteka Aptelia znajdującej się w Łodzi, przy ul. Maratońskiej 67C, 94-102 Łódź, prowadzonej na podstawie zezwolenia wydanego przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Łodzi za nr FŁ-VII-4010-519/A/06 z dnia 28 listopada 2006 roku z późn. zm. 
7.    W sprawach związanych ze sprzedażą Produktów za pośrednictwem Strony można kontaktować się z Apteką pod adresem korespondencyjnym: ul. Maratońska 67C, 94-102 Łódź, adresem e-mail: bok@aptelia.pl bądź pod numerem telefonu wskazanym na Stronie w zakładce „Kontakt”. 
8.    Informacje dotyczące Produktów publikowane na Stronie, mają charakter wyłącznie informacyjny i identyfikacyjny. 
9.    Treści publikowane na Stronie nie stanowią porad o charakterze medycznym; nie stanowią diagnozy, nie mogą być podstawą diagnozy ani zaleceń w zakresie leczenia, nie zastępują porady lekarskiej. Przed użyciem produktu leczniczego należy zapoznać się z ulotką zawierającą wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowania, oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu i zdrowiu. 
10.    Wszelkie treści, elementy graficzne, oznaczenia publikowane na Stronie chronione są prawami autorskimi, wobec czego zabronione jest jakiekolwiek ich kopiowanie w celu dalszego rozpowszechniania. 
11.    Ceny Produktów uwidocznione na Stronie podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy Produktów. 
12.    Produkty podlegają sprzedaży według ceny obowiązującej w chwili złożenia Zamówienia. 
13.    Apteka realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
14.    Warunkiem korzystania z usług dostępnych na Stronie jest dostęp do sieci Internet, dostęp do poczty elektronicznej i poprawnie skonfigurowana i zainstalowana przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie stron internetowych. 
15.    Apteka będzie się kontaktować z Klientem na podany w trakcie rejestracji adres e – mail i numer telefonu. 
16.    Do Umowy Sprzedaży produktów leczniczych lub wyrobów medycznych nie stosuje się Ustawy o prawach konsumenta za wyjątkiem następujących jej przepisów: art. 12 ust. 1 pkt 1-12 i ust. 2, art. 13, art. 14, art. 15 ust. 1 i 3, art. 19, art. 21-24, art. 26-37 oraz art. 38 pkt 1, 3-6 i 8.
17.    Apteka nie prowadzi obrotu hurtowego produktami leczniczymi w rozumieniu art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2301), ani nie zbywa produktów leczniczych podmiotom będącym uczestnikami tego obrotu, w tym w szczególności innym aptekom ogólnodostępnym, punktom aptecznym, hurtowniom farmaceutycznym, a także innym przedsiębiorcom. 

 

§ 2. DEFINICJE 

1.    Apteka – Apteka Aptelia znajdująca się w Łodzi, przy ul. Maratońskiej 67C, 94-102 Łódź. 
2.    Dzień roboczy – oznacza dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
3.   Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji na Stronie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta. 
4.  Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która na zasadach określonych niniejszym Regulaminem zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę Sprzedaży lub Umowę o Świadczenie Usługi Elektronicznej. 
5.  Konto Klienta/Konto – indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Aptekę, na podstawie Umowy o Świadczenie Usługi Elektronicznej, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu Rejestracji na Stronie. 
6.    Konsument - za konsumenta uważa się: osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
7.    Login – adres poczty elektronicznej Klienta służący do logowania się do Konta. 
8.    Operator płatności - osoba prawna, która zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1907 z późn. zm.), uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności w charakterze instytucji płatniczej. Lista operatorów płatności, z których usługi można skorzystać za pośrednictwem Strony, dostępna jest na Stronie w zakładce „Metody płatności”.
9.    Podmiot wykonujący działalność leczniczą – podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.), dokonujący zakupów w Aptece.  
10.    Podmiot prowadzący praktykę weterynaryjną – podmiot świadczący usługi w zakresie medycyny weterynaryjnej. 
11.    Produkt – produkt, który Klient może zamówić za pośrednictwem Strony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 
12.    Prawo farmaceutyczne – ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 z późn. zm.). 
13.  Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonywana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnianego przez Aptekę na Stronie. 
14.    Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie Usług Elektronicznych świadczonych przez Aptekę drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
15.    Rozporządzenie w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r, w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (Dz. U.2015, poz. 481). 
16.    Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.aptelia.pl prowadzona przez Aptekę. 
17.    Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana pomiędzy Klientem a Apteką za pośrednictwem Strony. 
18.   Umowa o Świadczenie Usługi Elektronicznej – umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej zawierana pomiędzy Klientem a Apteką za pośrednictwem Strony. 
19.    Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Aptekę na rzecz Klienta w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 
20.    Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2759 z późn. zm.). 
21.    Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.). 

 

§ 3. REJESTRACJA 

1.    W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji. Rejestracja nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia. 
2.    W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Aptekę na Stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz Hasła i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Apteki poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło. 
3.    W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. 
4.    Po przesłaniu formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Aptekę. Z tą chwilą zawarta zostaje Umowa o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta. 

 

§ 4. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 

1.    Klient może składać zamówienia za pośrednictwem Strony. Klient może dokonać zamówienia bez Rejestracji na Stronie. 
2.    W celu zamówienia Produktu oferowanego przez Aptekę na Stronie, Klient zobowiązany jest wypełnić elektroniczny formularz zamówienia na Stronie, zgodnie ze wskazówkami wskazanymi na Stronie, a następnie wysłać prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz zamówienia (dalej: „Zamówienie”). 
3.    Złożenie Zamówienia następuje w momencie kliknięcia w elektronicznym formularzu pola: „Zamawiam i płacę”. Złożenie Zamówienia, po jego potwierdzeniu przez Aptekę w sposób określony w ust. 6 poniżej, będzie skutkować obowiązkiem zapłaty ceny sprzedaży i kosztów dostawy Produktu. 
4.    Warunkiem przyjęcia Zamówienia do realizacji jest podanie przez Klienta wszystkich informacji niezbędnych do jego realizacji, tj.:  
a.    imię i nazwisko (nazwa) Klienta, adres, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, sposób płatności, sposób dostawy; 
b.    imię i nazwisko (nazwa) odbiorcy zamówionych Produktów, adres, numer telefonu kontaktowego, jeśli nie są zgodne z danymi Klienta; 
c.    nazwa, dawka, wielkość opakowania, postać oraz ilość zamawianych Produktów. 
5.  Apteka nie prowadzi wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego do zamówień składanych przez Podmiot wykonujący działalność leczniczą, dla których konieczne jest przedłożenie zapotrzebowania oraz do Podmiotów prowadzących praktykę weterynaryjną, dla których wymaga jest recepta ad usum proprium. Sprzedaż dla tych podmiotów w powyższym zakresie możliwa jest jedynie stacjonarnie w Aptece. 
6.    Po złożeniu Zamówienia, Apteka niezwłocznie potwierdza rejestrację Zamówienia poprzez wysyłkę wiadomości email („Dziękujemy za złożenie zamówienia”). Po weryfikacji Zamówienia Apteka potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji albo odmawia realizacji Zamówienia zgodnie z postanowieniami ust. 8-9 poniżej. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji dokonywane jest przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail (dalej: „Twoje zamówienie nr xxx zostało skompletowane””). Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia Zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa Sprzedaży Produktu. 
7.    Weryfikacja i realizacja Zamówień złożonych w Dni robocze po godz. 16 oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy rozpocznie się w godzinach rannych następnego Dnia roboczego. 
8.    Apteka zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia w następujących przypadkach:  
a.    formularz Zamówienia nie został wypełniony poprawnie, a Apteka nie może skontaktować się z Klientem w celu weryfikacji danych; 
b.    Produkt został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej po złożeniu Zamówienia przez Klienta; 
c.    istnieje podejrzenie, że wydanie zamówionych Produktów może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta; 
d.  zrealizowanie Zamówienia skutkowałoby naruszeniem przez Aptekę przepisów prawa dotyczących prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi i bezpośredniego zaopatrywania ludności w produkty lecznicze. 
9.    O odmowie realizacji Zamówienia Apteka informuje Klienta przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail lub telefonicznie. 
10.    Apteka przekazuje Klientowi dowód zakupu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
11.    Klient jest na bieżąco informowany za pośrednictwem generowanych automatycznie wiadomości e-mail o statusie Zamówienia. 
12.  Zasady składania i realizacji zamówień na wyroby medyczne, których zakup w Aptece jest powiązany z realizacją posiadanego przez Klienta zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny będący produktem refundowanym, określa osobny regulamin.
13.    Apteka ma prawo wprowadzania tymczasowych lub stałych ograniczeń dotyczących zamówień w formie ustalenia minimalnej wartości jednego zamówienia. Minimalna wartość jednego zamówienia będzie komunikowana Klientom na Stronie i zostanie przedstawiona Klientowi przed dodaniem Produktu do koszyka.

 

§ 5. PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWA PRODUKTÓW 

1.    Klient dokonuje płatności za zamówione Produkty za pośrednictwem systemu płatności internetowych dostarczonych przez Operatora płatności. Klient jest każdorazowo informowany przez Aptekę na Stronie o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówione Produkty w wysokości wynikającej z zawartej Umowy Sprzedaży. Informacje o dostępnych sposobach płatności wskazane są na Stronie. 
2.    Apteka zobowiązana jest dostarczyć Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zgodne z Umową Sprzedaży. 
3.    W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży, dostawa Produktów zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 5 (pięciu) Dni roboczych licząc od dnia, w którym Apteka otrzymała informację od Operatora płatności o dokonaniu płatności przez Klienta. 
4.    Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Apteka dostarczy zamówione Produkty za pośrednictwem dostępnego i wybranego przez Klienta dostawcy określonego na Stronie w zakładce „Koszty dostawy”. 
5.    W odniesieniu do produktów leczniczych, dostawa powinna być realizowana z uwzględnieniem wymogów określonych przepisami regulującymi warunki wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza. Dostawa produktów leczniczych realizowana jest w dniach i godzinach wskazanych na Stronie w zakładce „Koszty dostawy”. 
6.    Apteka udostępnia Klientowi informację o wysokości kosztów dostawy Produktu w trakcie składania zamówienia Produktu. Koszt dostawy zamówionego Produktu wskazany jest w cenniku dostępnym na Stronie w zakładce „Koszty dostawy". Koszt dostawy Produktu zostanie doliczony do ceny Produktu w trakcie składania zamówienia. 
7.    Klient zobowiązany jest do odbioru zamówionych Produktów. 
8.    W przypadku, gdy przesyłka zawierająca zamówione Produkty nie może zostać poprawnie i terminowo doręczona z przyczyn obciążających Klienta (np. błędny adres, odmowa przyjęcia), Apteka zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami przesyłki zwrotnej zgodnie z aktualnym cennikiem umieszczonym na Stronie w zakładce: „Koszty dostawy”, chyba że nieodebranie przesyłki przez Klienta nastąpiło z powodu okoliczności, za które Klient nie ponosi winy. 
9.    Apteka zapewnia dostarczenie zamówionych Produktów należycie zapakowanych, w sposób zapewniający ich integralność, jakość oraz bezpieczeństwo stosowania. Opakowanie przesyłki zostanie oznakowane za pomocą etykiety przymocowanej w sposób trwały, zawierającej: pieczątkę placówki (Apteki), numer zamówienia, dane dotyczące odbiorcy, określenie warunków transportu oraz numer telefonu kontaktowego placówki. Apteka zapewnia Klientowi możliwość kontaktu telefonicznego w zakresie dotyczącym jakości i bezpieczeństwa stosowania Produktów pod podanym numerem telefonu kontaktowego. Kontakt telefoniczny możliwy jest w godzinach wskazanych na Stronie w zakładce „Kontakt”. 
10.    Zwrot Aptece produktu leczniczego lub wyrobu medycznego jest możliwy wyłącznie z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania produktu leczniczego.

 

§ 6. REKLAMACJE 

1.    Apteka jest zobowiązana do sprzedaży i dostarczania Produktów zgodnych z Umową Sprzedaży.  
2.    Apteka ponosi wobec Klienta odpowiedzialność, jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży.
3.    W przypadku Umowy Sprzedaży Produktów innych niż produkty lecznicze lub wyroby medyczne stosuje się procedurę opisaną w niniejszym ustępie oraz ust. 5-8 poniżej. W takim postępowaniu reklamacyjnym dotyczącym Konsumenta stosuje się przepisy art. 43a i następne Ustawy o prawach konsumenta. 
a.    Apteka ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia jest dłuższy. Apteka nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży określonego w zdaniu poprzednim, jeżeli brak ten podstępnie zataiła. 
b.    Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Apteka może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Apteka może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Apteki. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Apteki, może ona odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży. 
c.    Apteka dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której została ona poinformowana przez Konsumenta o braku zgodności z Umową Sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył. 
d.    Koszty naprawy lub wymiany ponosi Apteka, która odbiera od Konsumenta Produkt na swój koszt. Sposoby udostępnienia Aptece towaru do odbioru określone są na Stronie w zakładce “Reklamacje”. 
e.    Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, gdy: (i) Apteka odmówiła lub nie doprowadziła Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży, (ii) brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że Apteka próbowała doprowadzić Produkt do zgodności z Umową Sprzedaży; (iii) brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży bez uprzedniego żądania naprawy lub wymiany (iv) z oświadczenia Apteki lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi ona Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.  
f.    Apteka zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.  
g.    W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Produkt Aptece, na jej koszt. Sposoby udostępnienia Aptece Produktu do odbioru określone są na Stronie w zakładce “Reklamacje”.  
h.    W przypadku określonym w lit. g powyżej Apteka zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.  
i.    Apteka  dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
4.    W przypadku Umów Sprzedaży Produktów takich jak produkty lecznicze lub wyroby medyczne oraz w przypadku Umów Sprzedaży zawieranych przez Klientów niebędących Konsumentami, do postępowania reklamacyjnego stosuje się przepisy dotyczące rękojmi, tj. art. 556 i następne ustawy Kodeks cywilny, zgodnie z procedurą opisaną w  niniejszym ustępie oraz ust. 5-8 poniżej. 
a.    Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może:  
i.    Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny Produktu albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Apteka niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Aptekę albo Apteka nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.  
ii.    Żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Apteka jest obowiązana wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. 
b.    Apteka może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta złożonemu na podstawie lit. a podpunktu ii. powyżej, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Apteka. 
c.    Apteka odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania tego Produktu Klientowi. Klient niebędący Konsumentem może wykonać uprawnienia, o których mowa w lit. a powyżej, w terminie 1 roku od dnia stwierdzenia wady Produktu, Jeżeli określony termin przydatności Produktu do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi, Apteka odpowiada z tytułu rękojmi za wady  tego Produktu stwierdzone przed upływem tego terminu. 
d.    W przypadku wad prawnych Produktu, Klient ma prawo żądać od Apteki dostarczenia Produktu wolnego od wad, złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży lub żądać obniżenia ceny Produktu z powodu wady Produktu. Klient może wykonać uprawnienia, o których mowa w niniejszym ustępie, w terminie 1 roku od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne, przy czym bieg tego terminu w odniesieniu do Konsumenta nie może się skończyć przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi. 
e.    Składając reklamację, Klient zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Produkt Aptece na adres Apteki, tj. Medeor sp. z o.o. Apteka Aptelia, ul. Maratońska 67C, 94-102 Łódź. Koszt dostawy reklamowanego Produktu do Apteki ponosi Apteka. Odbiór od Klienta reklamowanego Produktu może odbyć się za pośrednictwem podmiotu wskazanego przez Aptekę, na koszt Apteki. 
5.    Reklamację należy zgłosić w następujący sposób:  
a.    pisemnie, np. na formularzu reklamacyjnym, skierowanym na adres Apteki, tj. Medeor sp. z o.o. Apteka Aptelia, ul. Maratońska 67C, 94-102 Łódź, 
b.    elektronicznie na adres e-mail: reklamacje@aptelia.pl,  
c.    telefonicznie pod nr tel. 42 231 33 13.  
6.    Reklamacja winna zawierać informacje o przyczynach reklamacji, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta i Produkt, tj. numer zamówienia, datę zakupu Produktu, imię i nazwisko Klienta, dane adresowe Klienta, adres poczty elektronicznej Klienta. 
7.    Apteka dokona rozpatrzenia reklamacji i powiadomi Klienta o jego wyniku w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, w formie pisemnej bądź elektronicznej, na wskazany przez Klienta adres/adres e-mail. 
8.    W przypadku uwzględnienia reklamacji, Apteka ponownie przesyła, na swój koszt, prawidłowy Produkt bądź zwraca cenę sprzedaży Produktu (całą w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży bądź część w przypadku obniżenia ceny Produktu). Jeżeli Klient przesłał Produkt do Apteki w inny sposób niż za pośrednictwem dostawcy wskazanego i opłaconego przez Aptekę, Apteka zwraca Klientowi koszty przesyłki reklamacyjnej. 
9.    W przypadku Produktów innych niż produkty lecznicze, objętych gwarancją, uprawnienia z tego tytułu można wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w oświadczeniu gwarancyjnym (tzw. karcie gwarancyjnej). Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wobec Apteki z tytułu braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży lub rękojmi. 

 

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY 

1.    Z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży, może od niej odstąpić bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni: 
a.    od dnia otrzymania zamówionego Produktu przez Konsumenta z zastrzeżeniem lit. b poniżej; 
b.    od dnia otrzymania ostatniego zamówionego Produktu, jego partii lub części w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach.
2.    Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed jego upływem na adres Apteki: Medeor sp. z o.o. Apteka Aptelia, ul. Maratońska 67C, 94-102 Łódź lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e – mail Apteki: bok@aptelia.pl. W przypadku przesłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu elektronicznie, Apteka niezwłocznie prześle Konsumentowi w formie wiadomości e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. 
3.    Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Pouczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zawarte jest w Załączniku nr 2 do Regulaminu. 
4.    W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowa Sprzedaży uważana jest za niezawartą. 
5.    Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu na swój koszt niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, na następujący adres Apteki: Medeor sp. z o.o. Apteka Aptelia, ul. Maratońska 67C, 
94-102 Łódź. Jeżeli ze względu na swój charakter Produkt nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Apteka informuje Konsumenta o kosztach zwrotu Produktu na Stronie. W przypadkach opisanych w zdaniach poprzedzających Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Apteka może udostępnić inny sposób zwrotu Produktu niż wskazany powyżej w niniejszym ustępie, w tym niewiążący się z kosztami po stronie Konsumenta, poprzez jego publikację na Stronie w zakładce „Zwroty”.
6.    Apteka zobowiązana jest do zwrotu dokonanych przez Konsumenta płatności, tj. ceny Produktu oraz kosztów dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Aptekę), niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Apteka dokonuje zwrotu wyżej wskazanych płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Apteka nie zaproponuje, że sama odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 
8.    Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy Sprzedaży: 
a.    w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; 
b.    w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
c.    w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami; 
d.    produktu leczniczego, wyrobu medycznego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego.  

 

§ 8. USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM STRONY 

1.    Apteka świadczy za pośrednictwem Strony następujące Usługi Elektroniczne:  
a.    prowadzenie Konta Klienta, w ramach którego gromadzone są informacje o złożonych przez niego Zamówieniach; 
b.    interaktywny formularz umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia; 
c.    Newsletter. 
2.    Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Apteka, są następujące:  
a.    Komputer lub telefon z dostępem do Internetu; 
b.    Dostęp do poczty elektronicznej; 
c.    Przeglądarka internetowa.  
3.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Apteka podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi Elektronicznej. 
4.    Zakazane jest dostarczanie w związku z korzystaniem ze Strony treści o charakterze bezprawnym. Każdy obowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. 
5.    Świadczenie przez Aptekę Usług Elektronicznych jest bezpłatne. 
6.    Warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Elektronicznych są następujące:  
a.    Umowa o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji. 
b.    Umowa o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientowi złożenie Zamówienia zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi. 
c.    Umowa o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na wysyłaniu Newslettera zostaje zawarta w momencie złożenia przez Klienta stosownego zamówienia na Stronie. 
d.    Umowa o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta oraz wysyłania Newslettera jest zawierana na czas nieoznaczony. 
e.    Umowa o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia jest zawierana w celu osiągnięcia rezultatu, którym jest złożenie Zamówienia. 
7.    Warunki rozwiązywania Umów o Świadczenie Usług Elektronicznych / usunięcia Konta są następujące:  
a.    Klient może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usługi Elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 
14–dniowego terminu wypowiedzenia, wysyłając wiadomość drogą elektroniczną na adres: bok@aptelia.pl
b.    Klient może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usługi Elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, poprzez wydanie dyspozycji natychmiastowego zamknięcia Konta w trakcie rozmowy telefonicznej z Biurem Obsługi Klienta pod numerem  42 231 33 13. Przyjęcie dyspozycji usunięcia Konta następuje wyłącznie po pozytywnej weryfikacji tożsamości Klienta. 
c.    Po otrzymaniu od Klienta, zgodnie z lit. a i b powyżej, wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usługi Elektronicznej Klient otrzymuje, na adres e-mail powiązany z Kontem, prośbę o potwierdzenie usunięcia Konta. Potwierdzenie następuje poprzez kliknięcie w przesłany w wiadomości e-mail link. Link jest ważny 5 dni od dnia jego wysłania. Konto zostaje usunięte do 24 godzin od dnia potwierdzenia dyspozycji, zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego podpunktu. 
d.    Apteka może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usługi Elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia. 
e.    Wypowiedzenie Umowy o Świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania tej umowy. 
f.    Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać Umowę o Świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron. 
g.    Rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usługi Elektronicznej dotyczącej Konta jest równoznaczne z usunięciem Konta. 
8.    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można zgłaszać na adres bok@aptelia.pl lub pisemnie na adres Apteki.
9.    Prosimy o podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Aptekę. 
10.    Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Aptekę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na adres e-mail lub pocztowy Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
11.    Konsument, który zawarł Umowę o Świadczenie Usługi Elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail: bok@aptelia.pl lub na adres pocztowy: Medeor sp. z o.o. Apteka Aptelia, 
ul. Maratońska 67C, 94-102 Łódź. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w § 7 ust. 8 powyżej. 
12.    Po otrzymaniu drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usługi Elektronicznej, Apteka niezwłocznie prześle Konsumentowi na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od tej umowy. W razie odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usługi Elektronicznej, umowa ta jest uważana za niezawartą. 
13.    Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usługi Elektronicznej na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. Pouczenie o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usługi Elektronicznej zawarte jest w Załączniku nr 4 do Regulaminu. 

 

§ 9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR 

1.    Postanowienia zawarte w ust. 2-4 poniżej mają zastosowanie do osoby fizycznej, dla której zawarcie umowy nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.    Osobie wskazanej w ust. 1 przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
3.    Osoba wskazana w ust. 1 powyżej jest uprawniona do zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy do Stałego Sądu Polubownego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Łodzi, ul. Gdańska 38, 90-730 Łódź. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. Adres strony internetowej do Stałego Sądu Polubownego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Łodzi jest następujący: https://www.wiih.lodz.pl/?p=221
4.    Osoba wskazana w ust. 1 powyżej ma prawo również skorzystać z innych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń niż wskazane powyżej. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez wspomnianą osobę z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 
a.    http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
b.    http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
c.    http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php 

 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Klientów przez Aptekę zawarte są w Polityce ochrony prywatności dostępnej na Stronie w zakładce: https://www.aptelia.pl/info/polityka-prywatnosci
2.    Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawartej Umowy Sprzedaży i Umowy o Świadczenie Usługi Elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na Stronie, oraz (2) przesłanie Konsumentowi wiadomości e-mail na adres wskazany w Koncie Klienta lub w formularzu Zamówienia Produktu, a w przypadku Umowy Sprzedaży także przez (3) przekazanie dowodu zakupu zawierającego specyfikację Zamówienia oraz potwierdzenia informacji zgodnie z przepisami dotyczącymi umów zawieranych na odległość.
3.    Umowy zawierane poprzez Stronę zawierane są w języku polskim.
4.    Apteka zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn: organizacyjnych; prawnych; technicznych; dotyczących funkcjonowania i zawartości Strony wymagających zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Apteka powiadomi Klientów posiadających Konto lub będących stronami Umowy o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na wysyłaniu Newslettera, wysyłając do nich wiadomość e-mail o planowanych zmianach co najmniej 7 dni przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. Klientom wymienionym w zdaniu poprzednim, którzy nie akceptują nowej treści Regulaminu, przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta lub odpowiednio Umowy o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na wysyłaniu Newslettera z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia. Do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.
5.    W przypadku wykrycia przez Aptekę błędów we wprowadzanych danych, które Klient jest obowiązany udostępnić Aptece, Apteka zwróci się do Klienta z prośbą o podanie prawidłowych danych, o ile będzie posiadała odpowiednie informacje kontaktowe tego Klienta. Jeżeli Klient sam zauważy błędy opisane w zdaniu poprzedzającym, może skontaktować się w celu ich poprawy z Apteką pocztą elektroniczną pod adresem: bok@aptelia.pl

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2024 r. 

 

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży.
Załącznik nr 2: Pouczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
Załącznik nr 3: Wzór formularza odstąpienia od Umowy o świadczenie usługi elektronicznej.
Załącznik nr 4: Pouczenie o odstąpieniu Umowy o świadczenie usługi elektronicznej.

 

Pobierz Regulamin sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem strony www.aptelia.pl

 

 

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w polityce prywatności.

Zamknij