Regulamin sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem strony www.aptelia.pl 
  

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1.  Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży dokonywanej przez przedsiębiorcę „Medeor” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: www.aptelia.pl oraz określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem tej samej strony internetowej, zwanej dalej „Stroną”. 
 2. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, asortyment produktów dostępnych za pośrednictwem Strony obejmuje produkty lecznicze, wyroby medyczne, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, środki kosmetyczne, środki higieniczne, suplementy diety, przedmioty do pielęgnacji niemowląt i chorych, dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiadające wszelkie wymagane przepisami prawa pozwolenia i atesty. 
 3.  Jeżeli określone postanowienia niniejszego Regulaminu będą dotyczyć tylko określonej grupy lub kategorii Produktów, zostanie to wyraźnie zaznaczone w treści Regulaminu. 
 4.  Asortyment produktów leczniczych dostępny za pośrednictwem Strony obejmuje produkty lecznicze wydawane bez przepisu lekarza, za wyjątkiem produktów leczniczych, których wydawanie ograniczone jest wiekiem pacjenta. 
 5. Ogłoszenia, cenniki i inne informacje o Produktach na Stronie nie stanowią oferty sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do zawarcia Umowy Sprzedaży. 
 6.  Sprzedaż Produktów za pośrednictwem Strony jest prowadzona przez Medeor spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Maratońska 67C, 94-102 Łódź, NIP: 7272675052, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000250233, REGON 100119092, kapitał zakładowy w wysokości 360 000 złotych, , w ramach apteki ogólnodostępnej pod nazwą: Apteka Aptelia znajdującej się w Łodzi, przy ul. Maratońskiej 67C, 94-102 Łódź, prowadzonej na podstawie zezwolenia wydanego przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Łodzi za nr FŁ-VII-4010-519/A/06 z dnia 28 listopada 2006 roku z późn. zm. 
 7. W sprawach związanych ze sprzedażą Produktów za pośrednictwem Strony internetowej można kontaktować się z Apteką pod adresem korespondencyjnym: Łódź, ul. Maratońska 67C 94-102, adresem e-mail:bok@aptelia.pl bądź pod numerem telefonu wskazanym na PORTALU w zakładce „Kontakt”. 
 8. Informacje dotyczące Produktów publikowane na Stronie, mają charakter wyłącznie informacyjny i identyfikacyjny. 
 9. Treści publikowane na Stronie nie stanowią porad o charakterze medycznym; nie stanowią diagnozy, nie mogą być podstawą diagnozy ani zaleceń w zakresie leczenia, nie zastępują porady lekarskiej. Przed użyciem produktu leczniczego należy zapoznać się z ulotką zawierającą wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowania, oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu i zdrowiu. 
 10.  Wszelkie treści, elementy graficzne, oznaczenia publikowane na Stronie chronione są prawami autorskimi, wobec czego zabronione jest jakiekolwiek ich kopiowanie w celu dalszego rozpowszechniania. 
 11.  Ceny Produktów uwidocznione na Stronie podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy Produktów. 
 12.  Produkty podlegają sprzedaży według ceny obowiązującej w chwili złożenia Zamówienia. 
 13. Apteka realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
 14.  Warunkiem korzystania z usług dostępnych na Stronie jest dostęp do sieci Internet, dostęp do poczty elektronicznej i poprawnie skonfigurowana i zainstalowana przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie stron internetowych. 
 15. Apteka będzie się kontaktować z Klientem na podany w trakcie rejestracji adres e – mail i numer telefonu. 
 16.  Do umowy sprzedaży produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz środków specjalnego przeznaczenia medycznego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.). Przepisy ustawy o prawach konsumenta stosuje się do pozostałych Produktów dostępnych do sprzedaży w Aptece.  
 17. Apteka nie prowadzi obrotu hurtowego produktami leczniczymi w rozumieniu art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2301), ani nie zbywa produktów leczniczych podmiotom będącym uczestnikami tego obrotu, w tym w szczególności innym aptekom ogólnodostępnym, punktom aptecznym, hurtowniom farmaceutycznym, a także innym przedsiębiorcom. 

§ 2. DEFINICJE 

 1. Apteka – Apteka Aptelia znajdująca się w Łodzi, przy ul. Maratońskiej 67C, 94-102 Łódź; 
 2. Dzień roboczy – oznacza dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 
 3. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji na Stronie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta; 
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która na zasadach określonych niniejszym Regulaminem zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży lub Umowę o Świadczenie Usług Elektronicznych; 
 5. Konto Klienta/Konto – indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Aptekę, na podstawie Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu Rejestracji na Stronie; 
 6. Konsument - Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Konsumentów stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 
 7. Login – adres poczty elektronicznej Klienta służący do logowania się do Konta; 
 8. Podmiot wykonujący działalność leczniczą – wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.), dokonujący zakupów w Aptece.  
 9. Podmiot prowadzący praktykę weterynaryjną – podmiot świadczący usługi w zakresie medycyny weterynaryjnej; 
 10. Produkt – produkt, który Klient może zamówić za pośrednictwem Strony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem; 
 11. Prawo farmaceutyczne – ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz.2301); 
 12. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonywana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnianego przez Aptekę na Stronie; 
 13. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie Usług Elektronicznych świadczonych przez Aptekę drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; 
 14. Rozporządzenie w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r, w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (Dz. U.2015, poz. 481); 
 15. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.aptelia.pl prowadzona przez Aptekę; 
 16. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana pomiędzy Klientem a Apteką za pośrednictwem Strony; 
 17. mowa o Świadczenie Usług Elektronicznych – umowa o świadczenie Usług Elektronicznych zawierana pomiędzy Klientem a Apteką za pośrednictwem Strony; 
 18. Usługi Elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Aptekę na rzecz Klientów w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem; 
 19. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.); 
 20. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 344); 

§ 3. REJESTRACJA 

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji. Rejestracja nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia. 
 2.  celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Aptekę na Stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz Hasła i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Apteki poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło. 
 3.  trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. 
 4. Po przesłaniu formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Aptekę. Z tą chwilą zawarta zostaje Umowa o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta. 

 
§ 4. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 

1. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem Strony przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient może dokonać zamówienia bez Rejestracji na Stronie. 

2. W celu zamówienia Produktu oferowanego przez Aptekę na Stronie, Klient zobowiązany jest wypełnić elektroniczny formularz zamówienia na Stronie, zgodnie ze wskazówkami wskazanymi na Stronie, a następnie wysłać prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz zamówienia (dalej: „Zamówienie”). 

3. Złożenie Zamówienia następuje w momencie kliknięcia w elektronicznym formularzu pola: „Zamawiam i płacę”. Złożenie Zamówienia, po jego potwierdzeniu przez Aptekę w sposób określony w ust. 5 poniżej, będzie skutkować obowiązkiem zapłaty ceny sprzedaży i kosztów dostawy Produktów. 

4. Warunkiem przyjęcia Zamówienia do realizacji jest podanie przez Klienta wszystkich informacji niezbędnych do jego realizacji, tj.:  

a. imię i nazwisko (nazwa) Klienta, adres, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, sposób płatności, sposób dostawy; 

b. imię i nazwisko (nazwa) odbiorcy zamówionych Produktów, adres, numer telefonu kontaktowego, jeśli nie są zgodne z danymi Klienta; 

c. nazwa, dawka, wielkość opakowania, postać oraz ilość zamawianych Produktów. 

5. Apteka nie prowadzi wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego do zamówień składanych przez Podmiot wykonujący działalność leczniczą, dla których konieczne jest przedłożenie zapotrzebowania oraz do Podmiotów prowadzących praktykę weterynaryjną, dla których wymaga jest recepta ad usum proprium. Sprzedaż dla tych podmiotów w powyższym zakresie możliwa jest jedynie stacjonarnie w Aptece. 

6. Po złożeniu Zamówienia, Apteka niezwłocznie potwierdza rejestrację Zamówienia poprzez wysyłkę wiadomości email („Dziękujemy za złożenie zamówienia”). Po weryfikacji Zamówienia Apteka potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji albo odmawia realizacji Zamówienia zgodnie z postanowieniami ust. 8-9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji dokonywane jest przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail (dalej: „Twoje zamówienie nr xxx zostało skompletowane””). Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia Zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa Sprzedaży Produktów. 

7. Weryfikacja i realizacja Zamówień złożonych w Dni robocze po godz. 16 oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy rozpocznie się w godzinach rannych następnego Dnia roboczego. 

8. Apteka zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia w następujących przypadkach:  

a. formularz Zamówienia nie został wypełniony poprawnie, a Apteka nie może skontaktować się z Klientem w celu weryfikacji danych; 

b. Produkt został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie RP po złożeniu Zamówienia przez Klienta; 

c. istnieje podejrzenie, że wydanie zamówionych Produktów może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta; 

d. zrealizowanie Zamówienia skutkowałoby naruszeniem przez Aptekę przepisów prawa dotyczących prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi i bezpośredniego zaopatrywania ludności w produkty lecznicze. 

9. O odmowie realizacji Zamówienia Apteka informuje Klienta przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail lub telefonicznie. 

10. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu, tj. paragon fiskalny lub (na wyraźne życzenie Klienta) faktura VAT. Warunkiem wystawienia przez Aptekę faktury VAT jest wskazanie przez Klienta w treści Zamówienia informacji niezbędnych do wystawienia faktury VAT. 

11. Klient jest na bieżąco informowany, za pośrednictwem generowanych automatycznie wiadomości e-mail o statusie Zamówienia. 

§ 5. PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWA PRODUKTÓW 

 1. Klient dokonuje płatności za zamówione Produkty za pośrednictwem platformy płatności PayU, obsługiwanej przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu. Klient jest każdorazowo informowany przez Aptekę na Stronie o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówione Produkty w wysokości wynikającej z zawartej Umowy Sprzedaży. Informacje o dostępnych sposobach płatności dostępne są na Stronie. 
 2. Apteka zobowiązana jest dostarczyć Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zgodne z Umową Sprzedaży. 
 3. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży, dostawa Produktów zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 5 (pięciu) Dni roboczych licząc od dnia, w którym Apteka otrzymała informację z platformy płatności PayU o dokonaniu płatności przez Klienta, chyba że realizacja dostawy w tym terminie będzie niemożliwa z powodu działania siły wyższej. 
 4. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Apteka dostarczy zamówione Produkty za pośrednictwem firmy kurierskiej lub do punktu odbioru (z wyłączeniem produktów leczniczych). 
 5. W odniesieniu do produktów leczniczych, dostawa realizowana jest z uwzględnieniem wymogów określonych przepisami regulującymi warunki wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza. Dostawa Produktów kurierem realizowana jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 16, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
 6. Apteka udostępnia Klientowi informację o wysokości kosztów dostawy Produktu w trakcie składania Zamówienia Produktu. Koszt dostawy zamówionych Produktów wskazany jest w cenniku dostępnym na Stronie w zakładce: „Koszty dostawy". Koszt dostawy Produktu zostanie doliczony do ceny Produktu w trakcie składania Zamówienia. 
 7. Klient zobowiązany jest do odbioru zamówionych Produktów. 
 8. W przypadku, gdy przesyłka zawierająca zamówione Produkty nie może zostać poprawnie i terminowo doręczona z przyczyn obciążających Klienta (np. błędny adres, odmowa przyjęcia), Apteka zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami przesyłki zwrotnej zgodnie z aktualnym cennikiem umieszczonym na Stronie w zakładce: „Koszty dostawy”, chyba że nieodebranie przesyłki przez Klienta nastąpiło z powodu okoliczności, za które Klient nie ponosi winy. 
 9. Apteka zapewnia dostarczenie zamówionych Produktów należycie zapakowanych, w sposób zapewniający ich integralność, jakość oraz bezpieczeństwo stosowania. Opakowanie przesyłki zostanie oznakowane za pomocą etykiety przymocowanej w sposób trwały, zawierającej: pieczątkę placówki (Apteki), numer zamówienia, dane dotyczące odbiorcy, określenie warunków transportu oraz numer telefonu kontaktowego placówki. Apteka zapewnia Klientowi możliwość kontaktu telefonicznego w zakresie dotyczącym jakości i bezpieczeństwa stosowania Produktów pod podanym numerem telefonu kontaktowego.   Kontakt telefoniczny możliwy jest w godzinach wskazanych na Stronie w zakładce „Kontakt”. 

§ 6. REKLAMACJE 

1. Apteka jest zobowiązana do  sprzedaży i dostarczania Produktów zgodnych z Umową Sprzedaży.  

2. Apteka ponosi wobec Klienta odpowiedzialność, jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży.   

3. W przypadku Umowy sprzedaży Produktów innych niż produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz środki specjalnego przeznaczenia medycznego stosuje się procedurę opisaną w niniejszym ustępie oraz ust. 5-8 poniżej. W takim postępowaniu reklamacyjnym dotyczącym KONSUMENTA stosuje się przepisy art. 43 a i następne ustawy o prawach konsumenta. 

a. Apteka ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia jest dłuższy. Apteka nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Produktu z Umową sprzedaży określonego w zdaniu poprzednim, jeżeli brak ten podstępnie zataiła. 

b. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Apteka może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Apteka może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Apteki. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Apteki, może ona odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży. 

c. Apteka dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został on poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył. 

d. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Apteka, która odbiera od Konsumenta Produkt na swój koszt. Sposoby udostępnienia Aptece towaru do odbioru określone są na Stronie w zakładce “Zwroty” 

e. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: (i) Apteka odmówiła lub nie doprowadziła Produktu do zgodności z umową, (ii) brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Apteka próbowała doprowadzić Produkt do zgodności z umową; (iii) brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego żądania naprawy lub wymiany (iv) z oświadczenia Apteki lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi ona Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.  

f. Apteka zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.  

g. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Produkt Aptece, na jej koszt. Sposoby udostępnienia Aptece  Produktu do odbioru określone są na Stronie w zakładce “Zwroty”.  

h. Apteka zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.  

i. Apteka  dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4. W przypadku Umów sprzedaży Produktów takich jak produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz w przypadku Umów sprzedaży zawieranych przez Klientów niebędących Konsumentami,  do postępowania reklamacyjnego stosuje się art. 556 i następne Ustawy kodeks cywilny, zgodnie z procedurą opisaną w  niniejszym ustępie oraz ust. 5-8 poniżej. 

a. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może:  

i. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny Produktu albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Apteka niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Aptekę albo Apteka nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.  

ii. żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Apteka jest obowiązana wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. 

b. Apteka może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Apteka. 

c. Apteka odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania tego Produktu Klientowi. Klient niebędący Konsumentem może wykonać uprawnienia, o których mowa w lit. a powyżej, w terminie 1 roku od dnia stwierdzenia wady Produktu, Jeżeli określony termin przydatności Produktu do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi, Apteka odpowiada z tytułu rękojmi za wady  tego Produktu stwierdzone przed upływem tego terminu. Do zachowania terminu wystarczy zgłoszenie reklamacji przed jego upływem. 

d. W przypadku wad prawnych Produktu, Klient ma prawo żądać od Apteki dostarczenia Produktu wolnego od wad, złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży lub żądać obniżenia ceny Produktu z powodu wady Produktu. Klient może wykonać uprawnienia, o których mowa w niniejszym ustępie, w terminie 1 roku od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne, przy czym bieg tego terminu w odniesieniu do Konsumenta nie może się skończyć przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi. 

e. Składając reklamację, Klient zobowiązany jest dostarczyć wadliwe Produkty Aptece na adres Apteki, tj. Medeor sp. z o.o. Apteka Aptelia, ul. Maratońska 67C, 94-102 Łódź. Koszt dostawy reklamowanego Produktu do Apteki ponosi Apteka. Odbiór od Klienta reklamowanego Produktu może odbyć się za pośrednictwem firmy kurierskiej, na koszt Apteki. 

5. Reklamację należy zgłosić w następujący sposób:  

a. pisemnie, np. na formularzu reklamacyjnym, skierowanym na adres Apteki, tj. Medeor sp. z o.o. Apteka Aptelia, ul. Maratońska 67C, 94-102 Łódź, 

b. elektronicznie na adres e-mail:bok@aptelia.pl,  

c. telefonicznie pod nr tel. 42 231 33 13  

6. Reklamacja winna zawierać informacje o przyczynach reklamacji, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta i Produkt, tj. numer zamówienia, datę zakupu produktu, imię i nazwisko Klienta, dane adresowe Klienta, adres poczty elektronicznej Klienta. 

7. Apteka dokona rozpatrzenia reklamacji i powiadomi Klienta o jego wyniku w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, w formie pisemnej bądź elektronicznej, na wskazany przez Klienta adres/adres e-mail. 

8. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Apteka ponownie przesyła, na swój koszt, prawidłowe Produkty bądź zwraca cenę sprzedaży Produktów (całą w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży bądź część w przypadku obniżenia ceny Produktu). Jeżeli Klient przesłał Produkt do Apteki w inny sposób niż za pośrednictwem kuriera wskazanego i opłaconego przez Aptekę, Apteka zwraca Klientowi koszty przesyłki reklamacyjnej na rachunek bankowy. 

9. W przypadku Produktów innych niż produkty lecznicze, objętych gwarancją, uprawnienia z tego tytułu można wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu rękojmi Apteki za niezgodność Produktu z umową. 

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY 

 1. Z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży, może od niej odstąpić bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego Produktu. Celem uniknięcia wszelkich wątpliwości, Apteka informuje, że prawo do odstąpienia nie przysługuje od Umowy Sprzedaży produktu leczniczego, wyrobu medycznego oraz środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego.  
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed jego upływem na adres Apteki: Medeor sp. z o.o. Apteka Aptelia, ul. Maratońska 67C, 94-102 Łódź lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e – mail Apteki: bok@aptelia.pl. 
 3. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Pouczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zawarte jest w Załączniku nr 2 do Regulaminu. 
 4. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowa Sprzedaży uważana jest za niezawartą. 
 5. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktów niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, na adres Apteki. 
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. 
 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Aptekę, Apteka nie jest obowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 
 9. Apteka zobowiązana jest do zwrotu dokonanych przez Konsumenta płatności, tj. ceny Produktu oraz kosztów dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Aptekę), niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Apteka dokonuje zwrotu wyżej wskazanych płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności dokonanej za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU, Apteka dokonuje zwrotu płatności otrzymanej od Konsumenta na rachunek bankowy Konsumenta. 
 10. Apteka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 11. W wykonaniu obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 12 ust. 1 pkt 12 Ustawy o Prawach Konsumenta, Apteka informuje, że prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: 

a. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; 

b. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

c. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami; 

 
§ 8. USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM STRONY 

1.  Apteka świadczy za pośrednictwem Strony następujące Usługi Elektroniczne:  

a. prowadzenie Konta Klienta, w ramach którego gromadzone są informacje o złożonych przez niego Zamówieniach; 

b. interaktywny formularz umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia; 

c. Newsletter. 

2. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Apteka, są następujące:  

a. Komputer lub telefon z dostępem do Internetu; 

b. Dostęp do poczty elektronicznej; 

c. Przeglądarka internetowa.  

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Apteka podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej usługi elektronicznej. 

4 .Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. Klient obowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. 

5. Świadczenie przez Aptekę Usług Elektronicznych jest bezpłatne. 

6. Warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Elektronicznych są następujące:  

a. Umowa o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji. 

b. Umowa o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientowi złożenie Zamówienia zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi. 

c. Umowa o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na wysyłaniu Newsletteru zostaje zawarta w momencie złożenia przez Klienta stosownego zamówienia na Stronie. 

d. Umowa o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta oraz wysyłania Newslettera jest zawierana na czas nieoznaczony. 

e. Umowa o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia jest zawierana jest zawierana w celu osiągnięcia rezultatu, którym jest złożenie Zamówienia. 

7. Warunki rozwiązywania Umów o Świadczenie Usług Elektronicznych / usunięcia Konta są następujące:  

a. Klient może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usługi Elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 14–dniowego terminu wypowiedzenia, wysyłając wiadomość drogą elektroniczną na adres: abi@aptelia.pl. 

b. Klient może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usługi Elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, poprzez wydanie dyspozycji natychmiastowego zamknięcia Konta w trakcie rozmowy telefonicznej z Biurem Obsługi Klienta pod numerem  42 231 33 13. Przyjęcie dyspozycji usunięcia Konta następuje wyłącznie po pozytywnej weryfikacji tożsamości Klienta. 

c. Po otrzymaniu od Klienta, zgodnie z lit. a i b powyżej, wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usługi Elektronicznej Klient otrzymuje, na adres e-mail powiązany z Kontem, prośbę o potwierdzenie usunięcia Konta. Potwierdzenie następuje poprzez kliknięcie w przesłany w wiadomości e-mail link. Link jest ważny 5 dni od dnia jego wysłania. Konto zostaje usunięte do 24 godzin od dnia potwierdzenia dyspozycji, zgodnie ze zdaniem poprzednim. 

d. Apteka może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usługi Elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia. 

 e. Wypowiedzenie Umowy o Świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy. 

 f. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać Umowę o Świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron. 

g. Rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usługi Elektronicznej jest równoznaczne z usunięciem Konta. 

8. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można zgłaszać na adres bok@aptelia.pl lub pisemnie na adres Apteki.  

9. Prosimy o podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Aptekę. 

10. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Aptekę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób. 

11. Do Umów o Świadczenie Usług Elektronicznych stosuje się przepisy Ustawy o prawach konsumenta. 

12. Konsument, który zawarł Umowę o Świadczenie Usługi Elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres bok@aptelia.pl lub pisemnie na adres Apteki.  

13. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usługi Elektronicznej, Apteka niezwłocznie prześle Konsumentowi na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W razie odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usługi Elektronicznej, umowa ta jest uważana za niezawartą. 

14. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usługi Elektronicznej na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. Pouczenie o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usługi elektronicznej zawarte jest w Załączniku nr 4 do Regulaminu. 

§ 9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR 

 1. Każdemu przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL 
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

•    http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php 
•    http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php 
•    http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php 

 
§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Klientów przez Aptekę zawarte są w Polityce ochrony prywatności dostępnej na Stronie w zakładce: https://www.aptelia.pl/info/polityka-prywatnosci 
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Konsumentów stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawartej Umowy Sprzedaży i Umowy o Świadczenie Usługi Elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na Stronie, oraz (2) przesłanie Konsumentowi wiadomości e-mail na adres wskazany w Koncie Klienta lub w formularzu Zamówienia Produktu, a w przypadku Umowy Sprzedaży także przez (3) dołączenie do przesyłek dowodu zakupu zawierającego specyfikację Zamówienia oraz pisemnego potwierdzenia informacji zgodnie z przepisami dotyczącymi umów zawieranych na odległość. 
 4. Apteka zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych. O każdej zmianie Regulaminu Apteka powiadomi Klientów, umieszczając stosowną informację na Stronie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu oraz wysyłając widomość e-mail o planowanych zmianach do zarejestrowanych Klientów. Do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia. 


Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 
  

 

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w polityce prywatności.

Zamknij